Noctem Grupa LARPowa z Poznania
 FAQ  Szukaj  Użytkownicy  Grupy  Zaloguj  Rejestracja

Poprzedni temat «» Następny temat
Polcon 2012 Wroc?aw
Autor Wiadomość
Mq 


Posty: 118
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2012-03-29, 17:20   Polcon 2012 Wroc?aw

Cze?? i czo?em.

Licz? na szczer? i szerok? wspó?prac? programow? na Polconie 2012, na którym Wielce Szanowna KLIKA ogarnia? b?dzie blok RPG i LARPy.

Wszystkich którzy si? wi?c wybieraj? zach?cam do zg?aszania programu na Polcon - Szczególnie w tych dwóch dzia?ach.

http://polcon2012.pl/zglos-program/
 
 
Mq 


Posty: 118
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2012-06-02, 11:15   

Cytat:


Zgodnie z wcze?niejszymi zapowiedziami udost?pniamy noclegi w salach zbiorczych w szkole. Poza noclegami w salach, szko?a dysponuje tak?e miejscami w internacie oraz polem namiotowym. Wokó? budynku szko?y znajduje si? du?o zieleni, sto?y do ping-ponga, sto?y do gier w gry planszowe i szachy. Dla osób zmotoryzowanych zostanie tak?e zorganizowany parking.

Rezerwacj? mo?na zrobi? na stronie Konwentu.


Polecam dla tych którzy si? wybieraj? zainteresowa? si? tematem. Szybko miejsca moga si? sko?czy?.
 
 
Mq 


Posty: 118
Skąd: z Kliki
Wysłany: 2012-06-06, 11:35   

KRYSZTA?OWY SMOK
Jeste? utalentowanym Mistrzem Gry, tworzone przez Ciebie przygody s? legendarne a Twoje sesje to niezapomniane prze?ycie?

Sta? w szranki i zdob?d? Puchar Kryszta?owego Smoka!Regulamin konkursu Kryszta?owy Smok


Ustalenia ogólne

1. Konkurs „Kryszta?owy Smok” dla Mistrzów Gry organizowany jest w ramach Festiwalu Polcon 2012 (www.polcon2012.pl) odbywaj?cego si? w dniach 23 do 26 sierpnia 2012 roku we Wroc?awiu.

2. Przedmiotem konkursu jest scenariusz sesji gry fabularnej

3. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wratislavia Fantastica – organizator Polconu 2012.

4. Patronem medialnym konkursu jest serwis Poltergeist. (www.polter.pl)

5. Jury – w sk?ad jury wejd? przedstawiciele wydawnictw, organizatora, pisarze oraz osoby reprezentuj?ce ?rodowisko gier fabularnych. Dok?adny sk?ad jury zostanie og?oszony 15 lipca 2012 r.

6. Uczestnictwo w konkursie jest bezp?atne. Osoby niepe?noletnie maj? obowi?zek przedstawi? zgod? rodziców lub opiekunów prawnych na udzia? w konkursie.

7. W konkursie nie mog? uczestniczy? cz?onkowie Stowarzyszenia Wratislavia Fantastica i pracownicy Centrum Kultury Zamek oraz ich rodziny oraz osoby i instytucje wspó?pracuj?ce przy organizacji Polconu 2012.

I Zg?oszenie

1. Zg?oszenia do konkursu – scenariusz przygotowany zgodnie z zasadami opisanymi poni?ej nale?y nadys?ac na adres e-mailowy krolicka.anna@gmail.com, w dopiskiem w tytule maila: „Kryszta?owy Smok 2012 – nick”.

2. Ostateczny termin zg?oszenia scenariusza: 22.07.2012r godz. 23.59

3. Po wys?aniu scenariusza w ci?gu 4 dni autor powinien otrzyma? e-mail zwrotny z potwierdzeniem zg?oszenia i przyj?cia pracy. W razie braku takiej informacji prosimy o kontakt z organizatorem.

4. Do konkursu jeden twórca mo?e zg?osi? tylko jeden scenariusz.

5. Scenariusz mo?e mie? najwy?ej dwóch zg?oszonych autorów.

6. Autor scenariusza zobowi?zuje si?, ?e nades?ana przez niego praca jest zgodna z polskim prawem.

8. Wys?anie pracy na konkurs jest równoznaczne z zapoznaniem si? i zaakceptowaniem Regulaminu konkursu.

9. Przys?anie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgod? na publikacj? pracy przez organizatora – w katalogu imprezy lub w osobnej publikacji. Zg?oszona praca nie mo?e by? publikowana ani udost?pniana przez autora bez zgody organizatora konwentu zarówno przed jak i po og?oszeniu wyników konkursu.

10. Wraz z prac? nale?y poda? swoje imi?, nazwisko i telefon kontaktowy. Jest to warunek niezb?dny do wzi?cia udzia?u w konkursie. Nades?ane dane osobowe pos?u?? tylko do identyfikacji uczestnika.

II Scenariusz

1. Scenariusz powinien sk?ada? si? z 5-15 standaryzowanych stron A4 (font Times New Roman 11, interlinia 1,5). Ilustracje i inne materia?y nie s? wliczane do limitu stron.

2. Scenariusz wraz z dodatkowymi materia?ami (np. ilustracje, pliki d?wi?kowe), danymi kontaktowymi autora oraz wszystkimi innymi wymienionymi w cz??ci “Zg?oszenie” dokumentami powinien by? nades?any jako skompresowany za??cznik w formacie .zip lub .rar . i opatrzony nickiem autora (ew. równie? tytu?em scenariusza). Je?eli nie posiadasz zgody autora na wykorzystanie materia?ów (np. rysunków, grafików, utworów), w osobnym pliku tekstowym mo?na poda? link do strony internetowej, gdzie znajduj? si? pomoce (np. muzyka, zdj?cia).

3. Scenariusz powinien sk?ada? si? z 3 cz??ci: wst?pu (zawi?zanie akcji), rozwini?cia i zako?czenia.

Scenariusz musi by? umieszczony w konkretnym ?wiecie, w settingu gotowym lub autorskim. W przypadku wykorzystania ?wiata autorskiego nale?y poda? link do strony z jego opisem.

Wymie? cele g?ówne i poboczne oraz w?tki poboczne, którymi mog? zaj?? si? postaci graczy.

Scenariusz powinien zawiera? szczegó?owy opis co najmniej jednej lokacji i jednego NPCa.

4. Scenariusz powinien by? przewidziany dla 3-6 graczy. Rozegranie scenariusza powinno zaj?? 2,5-3,5 godziny.

5. Je?li scenariusz jest napisany pod konkretne typy/klasy postaci, autor mo?e je pokrótce opisa?, ale praca wci?? musi mie?ci? si? w limicie stron.

6. Na ko?cu pracy nale?y umie?ci? o?wiadczenie: „O?wiadczam, ?e jestem autorem scenariusza, posiadam prawa do u?ycia grafik zawartych w pracy, oraz ?e w przypadku zg?oszenia plagiatu lub jakichkolwiek roszcze? strony trzeciej bior? odpowiedzialno?? prawn? na siebie”.

III Ocena nades?anych prac

1. Kryteria oceny:

zgodno?? z wymogami scenariusza (opisane w punkcie II „Scenariusz”)
wra?enie ogólne
jako?? (solidno?? scenariusza, brak czarnych plam, logika wydarze?)
oryginalno??
kompatybilno?? ze ?wiatem gry (dlaczego akcja przygody osadzona jest akurat w takim ?wiecie, czy ?wiat gry ma znaczenie)
grywalno??
w?tek g?ówny
w?tki poboczne
opis NPC
opis miejsca
j?zyk i poprawno?? stylistyczna tekstu
2. Za ka?d? z w/w kategorii mo?na dosta? od 1 do 5 punktów. Suma punktów b?dzie stanowi?a ocen? scenariusza.

IV Przebieg konkursu

1. Konkurs sk?ada si? z dwóch etapów.

2. Tytu?y prac zakwalifikowanych do I etapu zostan? og?oszone 8 sierpnia 2012 r na stronie konwentu (www.polcon2012.pl) i na stronie patrona medialnego (WWW.polter.pl).

3. Ka?da praca zakwalifikowana zostanie oceniona przez przynajmniej 3 ró?nych cz?onków jury.

4. Osoby, których prace-scenariusze zostan? dopuszczone do II etapu konkursu otrzymaj? bezp?atn? akredytacj? na Polcon (nie dotyczy noclegów)

5. Warunkiem uczestnictwa w II etapie konkursie jest rozegranie zg?oszonego scenariusza w trakcie Polconu 2012 najpó?niej do godziny 20.00 w sobot? 25 sierpnia

6. Jury przyzna jedn? nagrod? g?ówn? oraz, w zale?no?ci od poziomu i innowacyjno?ci nades?anych prac, wyró?nienia. Laureaci otrzymaj? atrakcyjne nagrody rzeczowe

67 Wyniki konkursu zostan? og?oszone na specjalnej Gali Kryszta?owego Smoka, w sobot? 26 sierpnia o godzinie 22.00, a zwyci?zcy zostanie wr?czony Puchar Kryszta?owego Smoka. Nagroda musi by? odebrana osobi?cie.

V Rozegranie sesji

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest rozegranie zg?oszonego scenariusza w trakcie Polconu 2012 najpó?niej do godziny 20.00 w sobot? 25 sierpnia.

2. Listy zg?osze? na sesj? prowadzone b?d? w punkcie informacyjnym.

3. Sesja rozegrana zostanie w terminie i miejscu uzgodnionym przed rozpocz?ciem konwentu z organizatorem konkursu.

4. W ci?gu dwóch tygodni mi?dzy opublikowaniem listy scenariuszy zakwalifikowanych do konkursu a konwentem Polcon, autor scenariusza ma obowi?zek skontaktowa? si? z organizatorem konkursu celem okre?lenia terminu rozegrania sesji. O kolejno?ci rezerwowania terminów decyduje kolejno?? zg?osze?.

4. Ka?dy ze startuj?cych w konkursie Mistrzów Gry ma obowi?zek odebra? w punkcie informacyjnym, przed rozpocz?cia swojej sesji, druk s?u??cy potwierdzeniu rozegrania gry.

5. Samo prowadzenie gry nie b?dzie podlega? ocenie.

6. Je?li sesja nie zako?czy si? w przewidzianym przez organizatora terminie, za zgodz? mistrza gry mo?e by? kontynuowana w innym miejscu.

VI Dyskwalifikacja

1. Prace nie spe?niaj?ce wymogów konkursu nie b?d? brane pod uwag?.

2. Prace napisane niezgodnie z zasadami polskiej pisowni, zawieraj?ce liczne b??dy gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne, interpunkcyjne lub z innych wzgl?dów nieczytelne zostan? zdyskwalifikowane.

3. Je?eli scenariusz nie jest w?asno?ci? osoby, która go zg?osi?a, rzekomy autor zostanie zdyskwalifikowany.

4.Brak rozegranej sesji opartej o zg?oszony scenariusz w czasie konwentu Polcon 2012.

VII Postanowienia dodatkowe

1. Organizatorzy konkursu zastrzegaj? sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

2. O zmianach dokonanych w regulaminie konkursu wszyscy uczestnicy bior?cy udzia? w konkursie, którzy zg?osili si? do konkursu przed wprowadzeniem zmian zostan? poinformowani drog? mailow?.
_________________
Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
theme by Michaczos & UnholyTeam
LARP Poznań fantastyka RPG sesje gry fabularne klub Druga Era Noctem